Medezeggenschapsraad

Het Da Vinci College Lammenschans heeft een Deelraad. Daarin zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De Deelraad heeft veelvuldig contact met de directeur van onze school en denkt mee over het schoolbeleid en de uitvoering ervan. Dat leidt tot transparantie binnen onze organisatie.

Veel besluiten die de directeur van plan is om te nemen, legt hij eerst voor aan de Deelraad. Dat is hij verplicht volgens de Wet op de Medezeggenschap. De Deelraad heeft in die situaties het recht om te adviseren of om een voorgenomen besluit goed- of af te keuren. De Deelraad kan ook zelf met voorstellen komen. Dat heet: ongevraagd advies uitbrengen of initiatiefrecht.

Iedereen kan zich beschikbaar stellen voor de Deelraad. Als er meer kandidaten zijn dan er mensen zitting kunnen nemen, worden er verkiezingen gehouden. In het Reglement van aan- en aftreden staat welke regels van toepassing zijn.

Openbare vergaderingen

De Deelraad komt elke maand bijeen en de vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer onderwerpen worden besproken die een vertrouwelijk karakter hebben. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die tijdens de daarop volgende vergadering worden goedgekeurd en op het medewerkersportal gepubliceerd. Ook volgt er een kort verslag in de nieuwsbrief naar ouders en personeel. Ouders en leerlingen kunnen de notulen opvragen bij de secretaris. Een keer per jaar publiceert de Deelraad bovendien een jaarverslag.